Latvijas prezidenta programma

Kas ir dzimtene? Nāk prātā pēdējais patvērums. Dzīvē ir gan ieguvumi, gan zaudējumi, tomēr zaudējumam jābūt robežai. Tas ir, savai zemei, gabalam Latvijas, ko neviens nevar atņemt un aplikt ar nodokļiem. Ja arī cilvēks ir zaudējis visu, viņam paliek iespēja uzcelt uz savas zemes pieticīgu mājvietu, no kurienes neviens viņu nespēj padzīt.

Latvijas pilsonis ir īpašnieks

Ikvienam pilsonim ir tiesības saņemt līdz 7 ha zemes. Zeme ir tas pamats, uz kura ikviens spēj būvēt savu neatkarību un labklājību. Atkarībā no savām vēlmēm un iespējām, pilsonis vai ģimene ir tiesīgi saņemt atbilstošu zemi, bez tiesībām to pārdot vai apgrūtināt. Tas ir, sākot ar nelielu gabalu mājvietas celtniecībai un beidzot ar tādu, kas atbilst dzimtas saimniecības izveidošanai ar perspektīvu nākošajās paaudzēs.

Vai valsts spēj piešķirt saviem pilsoņiem zemi? Lai to noskaidrotu, valstī jāveic zemes un visu citu nekustamo īpašumu inventarizācija. Sabiedrībai jādara zināmi inventarizācijas rezultāti tādā formātā, kas ikvienam dod iespēju noskaidrot īpašnieku. Valstij jānorāda visi tie nekustamie īpašumi, kurus iespējams nodot īpašumā pilsoņiem bez maksas vai par simbolisku samaksu.

Cilvēks kontrolē pašu galveno

Mūsdienu mainīgajā pasaulē cilvēkam paliek tikai tās vērtības, kuras pats spēj sev piegādāt, vai arī darīt to sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Dzīvības pamatelementu – pārtikas, ūdens, enerģijas u.c. nodrošināšana kopīgiem spēkiem ir viens no ceļiem, kā veidojas jaunās sabiedriskās attiecības.

No agras bērnības cilvēkam jāsaprot, ka ūdens nenāk no krāna, bet piens, maize un kartupeļi nerodas veikalā. Diemžēl liela sabiedrības daļa dzīvo iluzorā labklājībā (lielajās) pilsētās un nenojauš, ka dzīvo tuksnesī. Vēl sliktāk, pat tuksnesī var sameklēt ko ēdamu vai nedaudz ūdens. Kādu dienu pilsētai pārtiku var vienkārši nepiegādāt, ūdeni var atslēgt, pagriežot dažus krānus, bet tūkstoši tonnu nenovāktu netīrumu padarīs dzīvi nepanesamu dažās dienās.

Cilvēks sadarbojas ar savējiem

Degradējošā globālā sabiedriski – politiskā iekārta ir sadzinusi cilvēkus krātiņā, kura durvis var aizcirst jebkurā brīdī. Tāpēc cilvēkiem jācenšas ne tikai nodrošināt sevi ar dzīvības pamatelementiem – pārtiku, ūdeni, enerģiju, bet arī veidot  saimnieciskās attiecības savā tuvākajā apkārtnē. Tas ir, piegādāt savu produkciju vai (amatnieku u.c.) pakalpojumus savas „kopienas“ ietvaros, vai brīvi pārdot (vietējā) tirgū.

Cilvēks izdod naudu

Preču un pakalpojumu vietējais tirgus ir pirmais priekšnoteikums īstas naudas sistēmas ieviešanai. Tas ir, nepieciešamības gadījumā preču un pakalpojumu piegādātāji var izdot savu naudu – parādzīmes. Vietējā sabiedrība (kopiena) var pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noraidīt attiecīgās parādzīmes. Ikvienam būs iespēja pašam novērtēt naudas izdevēja (emitenta) reputāciju, materiālo nodrošinājumu, parādzīmes drošumu u.c.

Valsts naudaszīmes

Valstī jābūt valsts valūtai, un tā ir Euro, ko Latvija lieto kā ES dalībvalsts. Krīzes pazīmes Eiropā ietekmē monetāro sistēmu, un nelabvēlīgā gadījumā var atstāt graujošu ietekmi uz to. Euro ir daļa no degradējošās globālās monetārās sistēmas, kuras vadītāji jau sen ir atmetuši cerības to sakārtot.

Savukārt degradējošā banku sistēma var jebkurā brīdī atteikties no savām saistībām, un pārtraukt naudas operāciju veikšanu.

Tāpēc Latvijai jāmeklē iespējas alternatīvai valsts valūtai. Viena no iespējām ir valsts kases naudas zīmju izdošana. Sadarbībā ar Finanšu ministriju jāizstrādā projekts valsts kases naudaszīmju izdošanai un aprites organizēšanai (krīzes situācijā).

Diemžēl Latvijas Bankas iespējas nodrošināt valsti ar tās saimnieciskajām interesēm atbilstošu naudu ir ierobežotas. Sevišķi tas attiecas uz iespējamo monetārās krīzes situāciju (Eiropā). LB ir daļa no starptautiskajām finanšu iestādēm, un kā tāda organizē naudas apriti un emisiju atbilstoši saviem noteikumiem un praksei.

Finanšu revīzija

Jebkura jautājuma risinājums maksā naudu. Kādus jautājumus mums ir pa spēkam atrisināt? Vai mēs vispār varam pieskaitīt sevi pie jautājumu lēmējiem? Vai mēs savas lēmēju tiesības neesam pārdevuši un pildam mūsu kreditoru prasības?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, valstī jāveic finanšu revīzija. Tas attiecas uz visām valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, uz valsts parādu un tā dinamiku, aizņemšanās iemesliem un aizņēmumu izlietojumu, kā arī uz visu pārējo. Revīzijas rezultātus jādara zināmus sabiedrībai tādā formātā, kas ļauj cilvēkiem bez speciālas sagatavotības saprast naudas izcelsmi un izlietojumu.

Nodokļu sistēma

Sabiedrībā izskan pamatotas bažas par esošās nodokļu sistēmas atbilstību Latvijas pilsoņu interesēm. Par manipulācijām ar nodokļiem liecina tas, ka likumu izmaiņu rezultātā iedzīvotāju daļai noteikts nodokļu uzrēķins. Tas liecina par attiecīgo likumdevēju nekompetenci, kas robežojas ar ņirgāšanos par nodokļu maksātājiem no birokrātiskas visatļautības pozīcijas.

Nodokļu ieņēmumu izlietojums vai, precīzāk, izlietojuma kontroles trūkums, rada iespēju norakstīt valsts vadītāju un ierēdņu kļūdas, neizdarību un noziegumus uz nodokļu maksātāju rēķina. Budžeta process paver iespējas iltermiņa koruptīvu shēmu darbināšanai. Politiskās korupcijas rezultātā nodokļu maksātāju naudu nodod banku un lielu uzņēmumu rīcībā. To noformē kā attiecīgo komercstruktūru „glābšanas“ pasākumus un tamlīdzīgi.

Laikā, kad degradējošo sabiedriski – politisko iekārtu nomaina jaunas sabiedriskās attiecības, nodokļu sistēma būtiski izmainīsies samazinājuma virzienā. Precīzāk formulējot, vairs nebūs runa par „fiskālo sistēmu“ un nodokļiem, ko vienlaidus iekasē kā obligātus represīvus maksājumus. Būs budžeta konti, kuros iedzīvotāji un citi nodokļu subjekti veiks maksājumus par valsts pakalpojumiem iepriekš saskaņotā (nolīgtā) apjomā. Saglabāsies atsevišķas nodokļu pozīcijas, kas attiecas uz (lielajiem) uzņēmumiem, bankām, personām ar lieliem ienākumiem, un līdzīgos gadījumos.

Cilvēks zina, par ko viņš maksā

Ja cilvēks veic maksājumus sabiedrības pārvaldes organizācijai (valstij, pašvaldībai, kopienai ..) vai uzņēmumam – sabiedrisko pakalpojumu piegādātājam, viņš precīzi zina, kādiem mērķiem aiziet viņa nauda. Par katru maksājuma pozīciju viņam ir noslēgts līgums, vai arī viņa vārdā šādu līgumu ir noslēgusi valsts, pašvaldība, kopiena. Līdz ar to maksājuma pozīciju var būt ļoti daudz, tomēr cilvēkam ir iespēja kontrolēt situāciju.

Valsts garantē pilsoņiem brīvību

Valsts garantē pilsoņiem brīvību organizēties grupās, kopienās, pašvaldībās un līdzīgās sabiedrības pārvaldes organizācijās. Šīs organizācijas, tajā skaitā valsts, veic un organizē sabiedrības pārvaldi cilvēku interesēs, nepieciešamības gadījumā slēdzot līgumus ar sabiedrisko darbu piegādes uzņēmumiem.

Pilsoņiem ir tiesības lemt par būtiskiem pārvaldes jautājumiem visos līmeņos ar balsošanas (referendumu) palīdzību. Šīs tiesības, kopā ar brīvības garantijām ir nostiprinātas valsts pamatlikumā. Ja (valsts) amatpersonas neievēro pilsoņu intereses, vai arī rīkojas personiskās interesēs, pilsoņiem ir tiesības atcelt šīs amatpersonas ar balsošanas palīdzību, vai pielietojot citus līdzekļus, kuri ir pilsoņu rīcībā.

Kurš risinās Latvijas problēmas?

Dabisku, cilvēcisku sabiedrību spēj izveidot tikai atbilstošas ievirzes cilvēki. Tie ir spējīgi uz pozitīvu rīcību un darbu saskaņā ar sabiedrības vērtībām, savu iespēju robežās. Viņi pieder pamatnācijai vai izturas pret to ar cieņu un atbalsta tās centienus Latvijas attīstībai un interešu ievērošanai.

Mantojumā no PSRS Latvijas Republika saņēma milzīgu daudzumu migrantu. Starp tiem bija liels skaits personu, kuru uzskati bija tieši pretēji minētajiem. Tie bija galvenokārt (atvaļināti) represīvo struktūru darbinieki, korumpēti saimnieciskie darbinieki, kriminālnoziedznieki un tiem tuvas marginālas aprindas. Šī vide bija stāvokļa noteicēji Latvijas PSR. Pēc neatkarības atjaunošanas tie saglabāja savu dominējošo stāvokli, un izmantoja jaunās Latvijas Republikas iestādes kā savu reprezentācijas biroju.

Rezultātā Latvija tiek mērķtiecīgi izlaupīta, bet sabiedrība mākslīgi sašķelta pēc nacionālās pazīmes. Ar masu mēdiju palīdzību sabiedrībā aktualizē jautājumus, kam nav nekāda sakara ar Latvijas problēmām pēc būtības.

Latvijas cilvēki

Latvijas krievu valodā runājošie iedzīvotāji netiek diskriminēti. Turpinot šo praksi, lielāka uzmanība jāvelta valsts iedzīvotāju un pilsoņu kopuma veidošanai. Tas jādara pēc būtiskām pazīmēm, nevis tikai pēc formāliem kritērijiem, kā piemēram, piešķirot pilsonību naturalizācijas kārtībā.

Ir cilvēki, kuri sevi parādījuši ar lietderīgu darbu, nav sevi apliecinājuši ar naidīgu, pretsabiedrisku nostāju un kuru godīgums neizraisa šaubas. Tiem ir jāsaņem no valsts skaidrs signāls, ka viņi Latvijai ir vajadzīgi. Šiem cilvēkiem jātiek aicinātiem saistīt savu dzīvi ar Latviju, neskatoties uz iespējamu neatbilstību formāliem kritērijiem.

Latvijai nevēlamie cilvēki un vērtību atgūšana

Savukārt no tiem, kuri pēc būtības ir parādījuši sevi no pretējās puses, ir jātiek vaļā. Latvijai nav vēlamas personas, kuras pieder kriminālai videi vai darbojas ārvlstu interesēs. Sevišķi tas attiecas uz organizētām grupām, tādām, kā bruņotiem apsardzes uzņēmumiem un militarizētām slepenām organizācijām. Valsts rīcībā ir līdzekļi, ar ko veikt sabiedrības attīrīšanu, un valstij nav jākavējas šos līdzekļus pielietot.

Jāsauc pie atbildības personas, kuras līdz šim nav sauktas pie atbildības par izdarītajiem noziegumiem sava sabiedriskā statusa dēļ. Tas galvenokārt attiecas uz saimnieciska rakstura noziegumiem, kas veikti, izmantojot atrašanos augstā amatā. Tas jādara ar mērķi atgūt valsts īpašumā zaudētās materiālās vērtības. Gadījumos, kad lietiskie pierādījumi un dokumenti nav pieejami, vai ir iznīcināti, bet ir iespējams aptuveni novērtēt zaudējumu apmērus, attiecīgajai personai jāizvirza prasība par zaudējumu nodarīšanu apjomā, kas neizraisa šaubas.

Esošās spēka un tiesību sargājošās struktūras

Viena no degradējošās sabiedriski – politiskās sistēmas izpausmēm ir tā, ka spēka struktūras saplūst ar sabiedrībai un valstij naidīgiem spēkiem, bet tiesību aizsardzības struktūras – ar (organizēto) noziedzību. Rezultātā izveidojas absurda prakse, kad ar tiesību sargājošo iestāžu starpniecību plāno un veic iedzīvotāju (masveida) aplaupīšanu.

Diemžēl, situācija nav izlabojama ar reorganizācijām, reformām vai tīrīšanām attiecīgajās struktūrās. Degradējošā sabiedrībā tās pilda uzraudzības un represīvās funkcijas attiecībā pret iedzīvotājiem. Sabiedrisko kārtību un likumību tās sarga tiktāl, ciktāl sabiedriskās kārtības traucējumi un noziegumi apdraud sistēmas darbību.

Latvijas spēki

Katra vīrieša pienākums ir piedalīties valsts aizsardzības spēkos (zemessardzē) vai sabiedriskās kārtības sargāšanā, savu iespēju robežās. Viņam jāsaņem atbilstoša apmācība un informācija, kā rīkoties dažādās (krīzes) situācijās, un kā sadarboties ar saviem dienesta biedriem un priekšniekiem (komandieriem).

Katram pilsonim, kuram nav attiecīgas novirzes, ir tiesības uz strēlnieku ieročiem vai medību ieročiem personiskā īpašumā vai rīcībā.

Pašpietiekamība

Sabiedrības labklājības līmeni mēdz raksturot ar skaitliskiem lielumiem, kā ienākumi uz vienu iedzīvotāju, naudas daudzums apritē, minimālā alga un līdzīgi. Raugoties no šī viedokļa, sabiedrībā nekad nebūs pietiekoši līdzekļu, lai apmierinātu visas iedzīvotāju prasības. Sabiedrība nekad nespēs piedāvāt iedzīvotājiem visu, ko tie vēlas, ja vien tā nedos iespēju visu sasniegt pašiem.

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības organizēt savu dzīvi, pašam pieņemot lēmumus visos galvenajos dzīves jautājumos. Personiskais zemes īpašums ir labs priekšnoteikums, un individuālā uzņēmējdarbība dzīvesveids saskaņā ar sevi. Cilvēks pats izlemj, ko viņš darīs un kādā mērogā, vai viņš centīsies izvirzīties sabiedrībā, vai nē; kādu ievirzi viņš dos saviem pēcnācējiem, un kā viņš nodrošinās savas vecumdienas. Latvijas pilsonim ir jākļūst par spēku, pašam veidojot aizsardzības spēkus un policiju.

Pārlasot, it kā viss būtu savā vietā. Iespējams, ka vajadzēs šo to detaļās palabot vai papildināt, bet doma ir skaidra.

Lai tā nebūtu tukša runāšana, esmu gatavs atbildēt par sarakstīto, un izvirzu savu kandidatūru Latvijas prezidenta amatam.

Visi, kuriem ir kas sakāms šajā sakarā, ir aicināti to darīt.


Novērtē šo rakstu:

You already voted!

33 komentāri par “Latvijas prezidenta programma

 1. Bruneram 08 Apr 2019 pulksten 14:57

  To visu var izdarīt vienā dienā !
  Tikai…
  Kā izsist ļautiņus laukā no slinkuma un stulbuma
  lai viņi to sāktu darīt ?
  Iekš tā ir galvenā problēma !
  .
  .

  Admins
  Lai ļautiņi neietu uz ielas, Latvijā strādā milzīga cionistu organizācija DP un Borovkova & Bunkas aizsegā. Man atkal tikko nobloķēja Feisbuku. Pirmspēdējais raksts nepatika:https://tautastribunals.eu/?p=49823
  Baidās tie zilie ciānas rikļurāvēji no mums un mūsu kultūras !!!


 2. Māris M. 08 Apr 2019 pulksten 14:57

  Viss skaidri un nepārprotami aprakstīts. Jautājumu nav.


 3. avots 08 Apr 2019 pulksten 14:58

  Domas ir labas.
  Vai ir izdevies tās kaut kur īstenot,kaut daļēji?
  Rakstītais atgādina Kampanellas domas.(?)Vai nav paredzams tāds pats liktenis?
  Piedāvātā sabiedrības modeļa elementi Latvijā un citur darbojas žīdu un musulmaņu grupās,ja patīk,kopienās.Arī noiedzīgos grupējumos.Motivācijas-ideoloģijas dažādas,bet…tām ir milzīga cementējošā nozīme-kopas spēks un ilglaicība.
  Domāju,ka ar aicinājumu uz labāku un godīgu dzīvi,pašlaik ,ir par maz.

  Paliek jautājums,kā to visu palaist-pionieri,paraugi,….piedāvātais modelis ir vispārināts,attāls?
  Kādas ir autora,kā prezidenta kandidāta,domas par 1949.g.Ženēvas konvenciju,tās nozīmi latviešiem?


 4. RB - Bruneram 08 Apr 2019 pulksten 14:59

  Vienā dienā neiznāks, bet 5 gados procesu uzsākt ir iespēams.

  Cilvēku slinkums ir tikai viena problēmas puse. Otra puse ir tā, ka Latvijā cilvēki ir tā nospiesti zem varas sloga, ka zaudē jebkuru domu par pozitīvu rīcību. Citiem vārdiem, no varas puses ir jānāk iniciatīvai, ja tā nāk no prezidenta, sākums varētu būt labs.

  Ja to nedarīs, cilvēkus spiedīs arvien zemāk. Piemēram, pēdējais gājiens ar nodokļu uzrēķinu bija proves gājiens. Ja neviens neko neteiks un neprotestēs, nākošo reizi uzrēķinās pa īstam.


 5. RB - avots 09 Apr 2019 pulksten 15:00

  Vai tiek īstenots? Īstenojam, cik spējam, Dzeltenās Vestes un kustības Krievijā tam piemērs. Par to LRTT rakstīja iepriekš, notiekošie projekti https://tautastribunals.eu/?p=48663 . Latvijā pagaidām klusums.

  Salīdzinājums ar utopiju nav vietā, cilvēki dzīvo dabiskas sabiedrības apstākļos arī pašreiz, un Jums tas ir zināms. Mana programma nav arī „sabiedrības modelis“, kā Jūs rakstiet, bet seko no dabiskas sabiedrības vispārīgiem principiem. Par to bija iepriekšējais raksts, konceptuālā vara, 3.daļa https://tautastribunals.eu/?p=49849 . Savukārt izmaiņas sabiedrībā seko no vispārīgākām izmaiņām, kas attiecas uz mūsu uzskatiem par pasauli un attiecībām ar to. LRTT par to īsumā rakstīja, ilgtermiņa globālās pārmaiņas https://tautastribunals.eu/?p=48281 . Tuvāk tas aprakstīts šeit http://societyandnature.org/okms.pdf .

  Par „musulmaņu grupām“ esiet uztvēris pareizi, tikai tās nav grupas, bet lielas sabiedrības, kas organizējas dabiskā veidā. Sauciet to par kopas spēku un ilglaicību, pareizi vien būs.

  Kā to visu uzsākt, programmā ir pateikts, ja nepamanījāt, izlasiet vēlreiz.

  Autora, kā prezidenta kandidāta domas par 1949.g.Ženēvas konvenciju sakrīt ar H86 viedokli. Tāpēc autors – prezidenta kandidāts piekrīt attiecīgajiem formulējumiem H86 dokumentos, un savu iespēju robežās tos atbalsta. Tomēr viņš koncentrē savu uzmanību uz savā programmā minētajiem uzdevumiem.


 6. Valdis Freimantāls 09 Apr 2019 pulksten 15:03

  Rida Brunera skaidrā valoda priecē!

  Paldies, Rid!

  Latviešu tautai ir atņemta bāze – Rīgas Latviešu Biedrība! (Un to izdarīja KRIMINĀLNOZIEDZNIEKI – teroristu banda! (1993. gada 18. februāra naktī).

  Latvijai ir nepieciešams šo noziegumu atklāt pasaules sabiedrībai un atgūt tiesības latviešiem biedroties savās latviešu biedrības, atbilstoši likumīgajiem, tradicionālajiem RLB 1938. gada statūtiem.

  Helsinku 86 cilvēktiesību aizstāvības grupas mērķi ir sasniedzami atgūstot likumību un atjaunojot tiesiskumu Latvijā!

  Rid Bruner, latviešiem ir jābūt REĀLAI, likumīgai bāzei! (Un šo bāzi atjaunot ir nepieciešamība Nr.1.)

  Neviens izdzimtenis nevar noliegt mūsu tiesības turpināt sabiedrisko darbību atjaunotajā Rīgas Latviešu Biedrībā atbilstoši 1938. gada statūtiem!

  Patreizējai stāvoklis Latvijā ir latviešu kultūru diskriminējošs, genocidāls un nepieņemams!

  Noklusēt komunistu un čekistu galveno N O Z I E G U M U ir nepiedodami!

  Un galvenais komunistu un čekistu noziegums pret latviešu tautu ir visu latviešu biedrību likvidācija 1940. gadā! (Kas liedza latviešiem turpināt biedroties savās biedrībās).

  Par to ir jārunā vispirms! (Zvērīgi tika noslepkavoti latviešu biedrību vadītāji un aktīvakie analītiķi).

  Latvijas prezidenta pienākums ir runāt par to!

  Latvijas prezidenta pienākums ir ATJAUNOT visas komunistu iznīcinātās latviešu biedrības!

  Latvija bija vienīgā valsts pasaulē (līdz 1940. gadam) – ar patiesi demokrātiskiem KOLEKTĪVĀS ANALĪTIKAS centriem, sazarotiem visā valstī!

  Komunisti sagrāva šos latviskās kultūras centrus 1940. un 1993. gada 18. februāra naktī. (Par to ir jārunā skaļi un visaugstākajā starptautiskajā līmenī).

  Neprasot sodīt vainīgos un atjaunot visas latviešu biedrības (virs 3 000), mēs visu atstāsim pa vecam!

  Latviešu tautas tradīcijas un kultūra ir jāatjauno ātri un efektīvi!

  Neviena parazitējoša vara nevar pastāvēt Latvijā, ja tautai ir iespējas biedroties savās biedrībās. (Tiešā dzīvesvietas tuvumā).

  Katras latviešu biedrības rezolūcija ir nekavējoši valsts prezidenta uzmanības centrā! (Kā tas bija līdz 1940. gadam).

  Tas ir latviskuma garants!

  Mēs esam latvieši!


 7. Aelita 09 Apr 2019 pulksten 15:04

  Es par tiem 7 hektāriem katram. Es noteikti esmu par lauku veselīgu atdzimšanu. Bet jārēķinās ar dażādiem šķēršļiem. Viens no tiem būtu – tie iedzīvotāji, kas dzimuši pilsētās, bieži pat baidās no lauku dzīves un darbiem. Arī tie, kuri ārzemēs jau iedzīvojušies un labi pelna, vai gribēs riskēt un sākt visu no jauna.
  Vēl pamatīgs šķērslis būtu mūsdienu bagātie un varenie, kas negribēs zaudēt privilēģijas un ietekmi. Kādreiz ir dzirdēts par kādu sektu Amerikā, kas aizgājusi no pārējās sabiedrbas dzīvot pašpietiekami, kur it kā izdarīta kolektīva pašnāvība, tomēr cits avots rakstīja, ka vainīgi ārēji spēki…
  Ja visi kļūtu pašpietiekami, tad dažādiem parazītiem nebūtu no kā baroties (no viņiem arī sagaidāma vislielākā pretestība).
  .
  .
  .
  Admins
  Bagātie varenie tiks paslēpti aiz „gardīnēm“ !


 8. Pārmaiņām būt 09 Apr 2019 pulksten 15:05

  Viss būtu pieņemami, līdz nonākam pie punkta „Latvijas cilvēki“, kur Satversmi iesviežam vienām grāvī, bet 49.gada Ženēvas Konvenciju otrā grāvī. Konvencija laikam neder tāpēc, ka to parakstījis Staļiņs, kuru žīdkrievu boļševiku režīms pēc 53.gada valdošais, ienīst vairāk par visu. Un kā lai neienīst, ja šis pats nezaga un citiem neļāva, bet lai nu paliek, atstāsim to vēstures pētnieku ziņā.
  Tomēr pēc šī punkta izlasīšanas, jāatgriežas pie pirmā punkta, kur rodas pamatots jautājums, kas domāts zem vārda – valsts pilsoņi ? Vai visi tie kolonisti un okupanti, kuri jau 90tajos piedalījās privatizācijā un vēlāk veiksmīgi kļuva par šīs čekistu radītās hibrīdvalsts pilsoņiem ? Ja jā, tad nekā jauna, turpinam tik brist pa vecajām prettiesiskuma sliedēm, uzspļaujot pilsoņu kongresam un toreiz reģistrētajiem pilsoņiem.
  Pie padomijas iedotā un vēlāk noprivatizētā dzīvokļa, vēl piestiprinam neatņemamus 7ha Latvijas zemes un 5 kolona būs piekniedēta ar dzelža kniedēm pie latviešu tautas miesas.
  .
  .
  .
  Admins
  Tekstā, protams, jākoriģē par pilsoņiem !
  Aizrādījums vietā !


 9. RB 09 Apr 2019 pulksten 15:07

  Paldies Linardam Grantiņam, Mārim M., Valdim Freimentālam, Aelitai un visiem, kuri izsakās šeit un arī YouTube kanāla komentāros. Ceru, ka diskusija turpināsies.

  Pieeju pilsonībai droši vien vajag formulēt precīzāk. Par Satversmi un Ženēvas konvenciju nerakstu tāpēc, ka šajos jautājumos uzticos H86 viedoklim. Gribētos, lai saruna veidojas ar pozitīviem priekšlikumiem. Tas ir, ja pilsonību paredz piešķirt noteiktam pilsoņu kopumam, tad kas tas ir par kopumu, un kurš noteiks, vai persona šim kopumam pieder. Citiem vārdiem, ja šķiro „iekšā / ārā“, tad kur ir aprakstīti kritēriji, pēc kuriem šķiro; kuras ir tās iestādes (organizācijas, personas), kas veic šķirošanu.

  Latvijas sabiedrības sašķeltība ir galvenais priekšnoteikums, uz kura parazitē esošā vara. Tāpēc neļausim iedzīt sevi strupceļā, to izdarīt ir viegli. Kamēr sabiedrība ir sašķelta, var pārvilkt svītru jebkurām pozitīvām pārmaiņām.


 10. RB - Aelita 09 Apr 2019 pulksten 15:08

  Nav domāts tā, ka no pilsētām ir jāpārvācas uz laukiem. Pilsētas ir un paliks, un pilsētnieki dzīvos kā līdz šim. Tomēr domāju, ka atradīsies daudzi, kuri vēlēsies pāriet uz savu zemi, ja viņus nenīdēs no turienes ārā, un nedaudz atbalstīs, un dos garantijas stabilitātei.

  Arī es esmu viens no tiem, kuri ārzemēs puslīdz iedzīvojušies. Kas šeit saista? Noregulēta dzīve un daudzmaz stabili ienākumi. Tie, kuri ņēmuši kredītus un hipotēkas ir vairāk atkarīgi. Varbūt arī bērni, kuri šeit uzauguši, bet tas nav izšķirošais faktors. Īpašumi? Savi dzīvokļi vai mājas nav daudziem. Tiem, kuriem ir īpašumi, nav problēmas tos pārdot, tad Latvijā nebūs jāsāk gluži no nulles. Apmēram tā.

  Neatkarīgās „sektas“ Amerikā un citur ir bijušas diezgan veiksmīgas, nav ticams, ka viņi visi pēkšņi sadomājuši iet pašnāvībā. Programmā neiet runa par atsevišķu kopienu veidošanu, laukos vai citur. Iet runa par tuvošanos dabiskam dzīvesveidam, valsts pārkārtošanu šajā virzienā. Būtībā, nekas jauns tas nav.


 11. Pārmaiņām būt 09 Apr 2019 pulksten 15:11

  Dies pasarg, cilvēkus šķirot gan nevajag. Tomēr personas tiesiskā statusa noskaidrošana, noteikti nav pielīdzināma šķirošanai. Tad jau arī ielaišanu lidmašīnā varētu nosaukt par šķirošanu, vai piemēram centienus iekļūt Pekinas vēlēšanu sarakstā, apgalvojot, ka cilvēks vien esmu un nodomi ir tie labākie.

  Nevaru tikai izprast, kāpēc jāizgudro kaut ko jaunu, ja Satversmes oriģinālā (kāda tā bija pirms neatkarības zaudēšanas), kura nav komunistu, cionistu izvarota, tas viss ir saprotami atrunāts. Atliek izsvītrot 50 okupācijas gadus un anulēt to, ko šīs okupācijas sistēmas radītās marionetes, paspējuši sastrādāt līdz pat šai dienai.
  Domāju jebkurš godīgs Latvijas pilsonis neatteiksies tiesā apliecināt, ka pārkrāsojies komunists vai noziedzniekus lobējoša marionete, kas apvienojumā ar rietumu vai austrumu bandītiem un cionistiem ir postošāki par mēri. Lai gan nedrīkst salīdzināt cilvēku upurus ar ekonomiskajiem noziegumiem, tomēr cilvēkcienīga dzīve, latviešu tautai ir mērķtiecīgi nīdēta īpaši ciniskā veidā jau vairākās paaudzēs. Neiztiekot arī bez cilvēku upuriem un nepieļaujot tautas apvienošanos, kas liecina par sistēmas daudzskaitlību, organizētību un spēju reaģēt ar saviem cilvēkresursiem uz gandrīz visu notiekošo „savā valstībā“.


 12. par jābūt 10 Apr 2019 pulksten 15:13

  Kā tam visam JĀBŪT – ir pareizi !
  Tikai tas „jābūt“ ir jāaizsarga !
  Ja teorētiskie aizsargātāji(SAB, DP, KNAB, u.c.) to
  arī darītu, tad, vispār, šī saruna būtu lieka.
  Bet…
  Tās struktūras sastāv no(un viņas komandē)
  Latvijas VALSTIJ naidīgiem elementiem, kuru
  darbības dēļ gandrīz trešā daļa iedzīvotāju bija
  spiesti pamest Latviju lai nenomirtu badā .

  K.Ulmanim bija tautai uzticīgie AIZSARGI.
  Kas ir tagad tautai uzticīgi ? Tie nedaudzie,
  kuriem atņemtie ieroči izvietoti pa 50 – 100 km
  no dzīves vietas un pašus, tā saucamajās
  mācībās, dzenā pa purviem pēc akmens laikmeta
  karošanas stila ? Cikiem no viņiem vairs pieder
  dzimtas īpašumi, nevis prihvatizācijā sagrābtais
  vai, vispār, nepieder nekas, izņemot plikās rokas ?

  Baida ar Krieviju(kas ir DAĻĒJA taisnība), bet
  izlaupa ta gaļdeguņi pavisam no citurienes !

  Tāpēc izpeld riebīgi durstīgs jautājums – ko
  var izdarīt VIENS vai, pat, daži cilvēki pret
  neliešu baru, ja pārējie, iebaidīti, stāv malā
  vai nav ieinteresēti neko mainīt ?


 13. RB 10 Apr 2019 pulksten 15:14

  Šodien nosūtīju savas kandidatūras piedāvājumu un programmu Valsts prezidenta amatam visiem Saeimas deputātiem.


 14. Valdis Freimantāls 10 Apr 2019 pulksten 15:14

  Paldie, Rid !!!

  Pratīgi darīts, apsveicu Tevi!

  Ari es tikko Levitam nosūtīju par viņa rīcību 1993. gadā kā Tieslietu ministram.

  Tas redzams mana rakstā : https://tautastribunals.eu/?p=33716

  Atsūti lūdzu man savu e pastu, lai varu Tevi informēt par savām aktivitātēm. (Mans e pasts ir elvismuseumlv@gmail.com).

  Helsinkiem 86 ir jāpārstāv apspiestā tauta! (Labi būtu ja Linards Grantiņš izvirzītu ari savu kandidatūru Latvijas prezidenta amatam!)
  .
  .
  .
  Admins
  Valdi, Tas sen jau izdarīts…https://tautastribunals.eu/?p=49088
  Tikai deputāti klusē !!!


 15. RB - Valdis Freimentāls - Admins 10 Apr 2019 pulksten 16:32

  Pareizi, Grantiņš jau izvirzīja savu kandidatūru, arī es tad padevu balsi par. Pēc tam gan viss noklusa, un netika aktualizēts.

  Domāju, ka cilvēkiem ar personisku pozīciju, kuri spēj formulēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli vajag virzīties pašiem. Neviens cits to viņu vietā nedarīs. Ja kas noder no līdzīgi domājošiem, to vajag pārņemt un radoši likt lietā. Piemēram, H86 dokumentos ir vērtīgas idejas. Ja manā programmā ir kas labs un derīgs, to var izmantot arī citi kandidāti. Lai tad cilvēki lemj, kurš viņiem der labāk.


 16. dilemma 11 Apr 2019 pulksten 16:45

  „… Lai tad cilvēki lemj, kurš viņiem der labāk…“ ir
  tas viskutelīgākais piegājiens – šķēles, godmanni,
  leviti nemaz nedomā snaust un… atkal nolems
  „kā viņiem labāk“, ko mēs ļoti labi redzam dabā…

  Jāatrod līdzsvars starp merkantīlo un latviešu
  dzīvesziņu !


 17. Adminam 11 Apr 2019 pulksten 16:45

  Deputāti arī klusēs !
  Pat tie, kuri gāja ar labiem nodomiem deputātos,
  tika jau pirmajā mēnesī veikli paklupināti no
  veco partiju kraukļiem… :))

  Tā „dermokrātija“ ir ļoti indīga vide !
  Tā to tikai gaida, kad kādi sāks dziedāt tautas
  dziesmiņas, lai zem tā troksnīša varētu kampt.


 18. ES 11 Apr 2019 pulksten 16:46

  Paldies adminam, kurš beidzot koriģēja vidi.

  Nē, atkārtošos daudzreiz- neviens žīds, ne pažīds nekontrolēs Latviju.


 19. Māris M. 11 Apr 2019 pulksten 16:47

  Varbūt, Rid, šo teikumu izskaidrojiet sīkāk:

  „Par Satversmi un Ženēvas konvenciju nerakstu tāpēc, ka šajos jautājumos uzticos H86 viedoklim.“


 20. ``vāru, vāru putriņu... 11 Apr 2019 pulksten 16:49

  … pieci milti katlā„. Un tālāk: „ šim došu, tam došu, tam to kakliņ` nolauzīšu„. Tā vecvecmamma jokoja ar maziem bērniem uz viņu plaukstiņas, kad viņi dzīvojās pa vecvecmammas klēpi, kamēr darbspējīgie tēvsmāmiņa, sviedriem vaigā, gādāja iztikšanu (pagājušā gs. pirmās puses gados vai pat visā pag. gs-tā). Kakliņa laušana bija kutelīga un smieklīga padarīšana, un savu brīdi bērnu ikdienā ienesa bezbēdību.

  Vai nav tā, ka tagad pieaugušie spēlē tādu kā kakliņa laušanu, lai ienestu pa laikam bezbēdību bēdu ielejā, ko sauc par 21. gadsimtu? Pierakstītas pilnas jūtūbes, pilnas gugles, visi iespējamie …buki, vlogi, blogi, portāli un papīri ar projektiem par labāku dzīvi, par labāko prezidentu, kad tautām – katram pieci milti katlā. Dzīvi kā mocījām, tā mokām. Ar spēli „šim došu, tam došu, tam to kakliņ` nolauzīšu„. Un lielā nopietnībā – nevis pa jokam.

  Bet projekti rāda, ka draud atkal iznākums kā tajā Krilova fabulā par līdaku, vēzi un gulbi (ja pareizi atceros „kompāniju„), kur vezumu katrs velk uz savu debesspusi. Vienam gribas Latviju , kas „spoža lai padomju vaiņagā mirdz„, otram pilna programma ar internacionāli, tak skazaķ, „ne cars, ne vadoņi, ne dievi, tik pašu rokas…„ lems laimi, trešais no internacionāles esot gatavs pārsviesties uz tautasdziesmām (kā domā Latvijas „inteliģence„ ar savu aicinājumu) – tas jau nekas, ka dziedās, kā savulaik jau dziedāja: „runājam partija – domājam ļeņins„ vai citreiz atkal „runājam ļeņins – domājam partija„. Celšot saulītē visus pēc kārtas, bet dziedās „saved mūs kopā pie Daugavas krastiem„un domās „široka strana moja rodnaja, mnogo v ņei ļesov, poļei i rek, ja drugoi takoi strani ņeznaju, gģe tak voļno dišit čelovek„.

  Tam līdztekus draudīgi darbojas ceturtajie, piektajie, sestajie utt., kuriem arī ieplānotas savas debesspuses. Bet galvenā debesspuse – absolūta cilvēka pakļaušana, kontrole un caurskatīšana, pilnīga rīcības brīvības, privātuma, intimitātes un pašnoteikšanās likvidēšana: konkrēti – čipēšana un skaidras naudas lietošanas likvidēšana, cilvēka ķermeņa, lēmumu un domu pakļaušana.

  Kā, kungi, domājat prezidēt vai vispār tikt pie prezidēšanas, ja vara pieder piektajiem, sestajiem, septītajiem utt.?

  Un kāpēc nepieminat Dittu Rietumu, kurai jau un gadu gadiem ir piedāvājums cilvēcīgas sabiedrības un cilvēcīgas dzīves realizēšanai kopā ar dokumentāliem pierādījumiem par apstāķļiem, kas cilvēkus un cilvēcību iznīcinājuši un turpina iznīcināt? Ko dara jau esošās jaunnodibinātās latviešu biedrības Ziemeļkurzemē, Vidzemē, ap Rīgu un Latvijas (ne Rīgas) Latviešu biedrība? Varbūt aizliegtas vai likvidētas? Vai uzskatāt, ka Rietumas un biedrību darbam nebija un nav nekādas nozīmes? Ja ir, tad kamdēļ mums jāvāra mūžīgās bukstiņbiezputras – resp., bezmaz katram sava jauna sabiedrība, kuru teorijās tik un tā galvenā doma ir – „glābjas katrs, kā prot!„, „slīcēju glābšana ir paša slīcēja rokās„ vai līdzīgi?


 21. RB - Māris M. 11 Apr 2019 pulksten 16:51

  Sākšu ar vispārīgu apgalvojumu, ka prezidenta amats pietuvojas konceptuālai varai. Par to rakstīju iepriekš. Prezidents, atkarībā no savas personības ievirzes, var tai pietuvoties, vai arī otrādi – paturēt tikai reprezentācijas funkcijas. Prezidenta uzdevums ir noteikt sabiedrības attīstību pa galvenajiem virzieniem. Turklāt, jābūt skaidram sabiedrības kopējam virzienam, ko pilsoņi un pārējie iedzīvotāji saprot un var apzināti piedalīties.

  Citiem vārdiem, prezidents formulē virzienu vispārīgi, bet pietiekoši precīzi, lai to varētu tālāk attīstīt konkrētos lēmumos, likumos u.c. Piemēram, es savā programmā rakstu, ka „Valsts garantē pilsoņiem brīvību organizēties grupās, kopienās, pašvaldībās ..“. To sakot, es sagaidu, ka doto tēzi, juridiski precīzi formulējot, būs iespēja ierakstīt valsts pamatlikumā. To darīs profesionāls jurists, kurš zin tiesības kā sistēmu. Viņš to izdarīs pareizi, ņemot vērā, kādu ietekmi tas atstās uz citiem, saistītiem un pakārtotiem tiesību aktiem.

  Savukārt man to izdarīt nebūs pa spēkam, jo nav attiecīgu profesionālu zināšanu un pieredzes. Starp citu, minētais piemērs par brīvības garantijām ir iekļauts Dzelteno Vestu hartā http://societyandnature.org/cogj.pdf , punkts 16. Turpat ir prasība iekļaut garantijas likumos par izglītību, veselības aizsardzību, ģimeni ..

  1949.gada Ženēvas konvencija ar tās papildu protokoliem, manā sapratnē, uz Latviju attiecas saistībā ar okupētas teritorijas un civiliedzīvotāju statusu tajā. Neesmu šajā jatājumā iedziļinājies, tāpēc lūdzu mani palabot. Vai šāds statuss Latvijai ir pieejams patlaban, es nezinu, domāju ka nē. Es vados pēc tā, kas ir H86 dokumentos, piemēram „Helsinki 86 Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programmā“ https://tautastribunals.eu/?p=42664 . Starp parakstītājiem ir cilvēki ar apmēram 30 gadu pieredzi attiecīgajā jomā. Tāpēc iepriekš rakstīju, ka uzticos šim viedoklim.


 22. Pārmaiņām būt 11 Apr 2019 pulksten 16:52

  Tādā gadījumā, tam visam nav atšķirības no saskanjiešu Zariņa nostājas. Visu skaisti un pareizi norunājot, bet par tādu sīkumu kā gandrīz miljonu kolonistu paklīdeņiem nerunāsim, jo tie jau sen ir pieskaitīti par mūsējiem !!! Atliek tikai vēl ciešākām saitēm tos piekabināt Latvijas nācijai, jo tautai piekabināt ir grūti, ja nu vienīgi strīpojot tautību pasē. Arī uzvārds tādam zariņam daudz labāk atbilstu vispārējām prasībām, tikai nez kāpēc latvieši neskrien balsot par šo saskanju, jo labi zin, ka aiz skaistiem vārdiem slēpjas slepkavu orda ar saviem pēcnācējiem un neizdzēšamo mīlestību pret lielo zemi. Tas gan ir ļoti dabiski un cilvēcīgi, to viņiem pārmest nevar, jo katrs mīl savu zemi, kaut paaudzēm ilgi dzīvo svešumā. Tikai paliek jautājums, cik tā dzīvošana ir likumīga un kādas privilēģijas tā varza ir baudījusi.


 23. likumīga ? 11 Apr 2019 pulksten 16:52

  Varza domā, ka viņa pelnījusi VISAS iespējamās privilēģijas,
  jo aizņem [latvijas] kontinentu, kamēr iedzimtie aizņem mazas saliņas…
  Barā ir spēks un barā ir drošāk… :))


 24. RB 11 Apr 2019 pulksten 16:52

  Šodien saņēmu apstiprinājumu no Saeimas, ka mans priekšlikums ir saņemts


 25. Valdis Freimantāls 12 Apr 2019 pulksten 16:53

  Vai Linards ari saņēma šādu apstiprinājumu?

  Vajadzētu salīdzināt. (Varbūt Linardu ir diskriminējuši).

  Šiem varas tārpiem nevar ticēt. (viņi apkaro godīgus latviešus).

  Ja nav apstiprinājuši – tad jāceļ troksnis un jāpieprasa atbildīgās personas padzīšana no darba!

  Vai nevajadzētu sazināties ar Kramiņu? (Manuprāt viņš ir cīnītājs pret tautas ienaidniekiem).
  .
  .
  .
  Admins
  Nē, es nesaņēmu. Pēdējo reizi saņemu apstiprinājumu,, kad pirms trim gadiem vēlējos satikt Vējoni. Vējonis atbildēja ar zvērīgo arestu…. . Latviju pārvalda zvērcilvēki- izdzimumi !

  Lai viņš stājās H86! (Varbūt dūša pietiks).


 26. ar to dūšu 12 Apr 2019 pulksten 16:54

  ir tā: tūdaļ sekos „pastiprināta uzmanība“, no
  kuras paelpot būs grūti…
  Produktīvāka ir Dzelteno vestu taktika – neizgaismojot
  savus datus(vismaz uz kādu laiku).
  Statistika allaž atpaliek no reālās dzīves tieši tādēļ !


 27. turpinu 12 Apr 2019 pulksten 16:55

  Tas, ka FORMĀLI kāds nav H86, vēl nenozīmē, ka
  viņš būtu PRET H86 !!!
  Visdrīzāk ir otrādi, protams, izņemot civilokupantus
  un „gaišā Jeļcina dāvanu“…


 28. RB - Valdis Freimentāls 12 Apr 2019 pulksten 16:55

  Vajadzētu viņiem paprasīt, kur tas iesniegums palicis.


 29. Valdis 13 Apr 2019 pulksten 16:56

  Rids Bruners savā programmā raksta:

  „Latvijas cilvēki

  Latvijas krievu valodā runājošie iedzīvotāji netiek diskriminēti. Turpinot šo praksi, lielāka uzmanība jāvelta valsts iedzīvotāju un pilsoņu kopuma veidošanai. Tas jādara pēc būtiskām pazīmēm, nevis tikai pēc formāliem kritērijiem, kā piemēram, piešķirot pilsonību naturalizācijas kārtībā.

  Ir cilvēki, kuri sevi parādījuši ar lietderīgu darbu, nav sevi apliecinājuši ar naidīgu, pretsabiedrisku nostāju un kuru godīgums neizraisa šaubas. Tiem ir jāsaņem no valsts skaidrs signāls, ka viņi Latvijai ir vajadzīgi. Šiem cilvēkiem jātiek aicinātiem saistīt savu dzīvi ar Latviju, neskatoties uz iespējamu neatbilstību formāliem kritērijiem.“

  Vai tiešām Rids Bruners nav dzirdējis par Pilsoņu kongresa pastāvēšanu? Pilsoņu kongress ir noteicis, ka Latvijas pilsoņi ir tikai tie, kuri tādi bijuši pirms okupācijas un viņu pēcnācēji. 4. maija Latvijai nav tiesību piešķirt okupantiem pilsonību. Pēc okupācijas beigām okupētājvalsts pilsoņiem jāatstāj Latvija. Ar lojalitātes meklēšanu un pilsonības piešķiršanu svešiniekiem esam jau nobraukuši līdz Rīgas mēram -okupantam un izlaupītai galvaspilsētai.


 30. neaizmirsīsim ! 14 Apr 2019 pulksten 16:57

  Ir divu zortu okupanti – militāristi un civilie !
  Kāda var būt pilsonības piešķiršana okupantam ?
  Kaut kāds absurda teātris !

  Pilsonību varētu piešķirt lojāliem nelatviešiem,
  bet to darīt nevar uzticēt izbijušiem/esošiem
  pie varas piesprukušiem boļševikiem un
  nelojāliem puslatviešiem !


 31. interesanti, kāpēc tie 14 Apr 2019 pulksten 16:57

  puslatvieši nepārceļas savus varoņdarbus darīt
  uz savām otrajām „pus-“ tēvzemēm, bet, ar
  nagiem un zobiem ieķērušies, mocās „nepareizajā“
  Latvijā ?!
  Varbūt tāpēc, ka jautrā kompānijā ir vienkāršāk
  prihvatizēt nenopelnīto, kāst latviešus ar vis
  neiedomājamākajiem nodokļiem un nodevām
  un par darbu no gaismiņas līdz tumsai, pieprasot
  daudznozaru prasmes inženiera līmenī, nemaksāt
  pat noteikto minimālo algu, aizbildinoties ar
  visādiem, situācijai neatbilstošiem, ieganstiem ?

  Saviem „pus-“ brāļiem, pie tādiem pat algas
  cipariem, atrodas visādas satiksmes, komunālo
  maksājumu, mazturīgo un sazin kādas vēl
  „kompensācijas“…
  Kamēr latviešiem, kuriem „pieder“ mantotā,
  padomijas laikā nolaistā zeme un nodzīvotās
  dzimtas mājas, ar nodokļiem un „sodiem“ velk
  pēdējo kreklu nost…
  Tāda, lūk, ir titulnācijas dzīve savā tēvzemē
  gaļdeguņu gudrā vadībā !


 32. RB - Valdis 15 Apr 2019 pulksten 16:58

  Uzrakstīju atbildi Valda komentāram, iznāca gari, apmēram raksta apjomā. Pamatoju savus uzskatus „par pilsonību“, tā varētu saukties arī raksts. Nosūtīju pirms pāris dienām, droši vien Admins publicēs drīzumā.
  .
  .
  .
  Admins
  Šovakar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *